Ervaringen

PROJECT leiding – ervaring

2023-2024

Projectontwikkelaar grote batterijparken 

Voor LC Energy ontwikkel ik nieuwe batterijparken in Nederland. Dit zijn grote systeembatterijen voor de stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk en de opslag van (duurzame) energie. Ik zorg voor de benodigde vergunningen en een netaansluiting. 

2022

Schrijver programmaplan Duurzaamheid, Energie en Klimaat

Voor gemeente Emmen schreef ik het programmaplan voor het nieuw op te richten programma Duurzaamheid, Energie en Klimaat, samen met de kwartiermaker en het kernteam.

2017-2020

Programmamanager Implementatie Omgevingswet Ede

Het programma Implementatie Omgevingswet heeft de gemeente voorbereid op de grote veranderingen van de Omgevingswet. Zowel de nieuwe instrumenten, de nieuwe werkwijze, als het nieuwe digitale stelsel werden geïmplementeerd. Ik stuurde een kernteam aan dat de veranderingen in de gehele organisatie heeft ingevoerd.

2016

Interim afdelingshoofd WNF, advisor freshwater

Interim afdelingshoofd van de afdeling freshwater, en inhoudelijk adviseur zoet water. 

2015

Opstellen gedragscode Tijdelijke Natuur

Doel is om alle ervaring met ontheffingen Tijdelijke Natuur om te zetten naar een goed werkbare en betrouwbare gedragscode. In de gedragscode staat beschreven hoe je als grondeigenaar moet handelen om recht te hebben je terrein als Tijdelijke Natuur te bestempelen –met alle juridische voordelen die daarbij horen. Dit deed ik samen met bureau Stroming in opdracht van het InnovatieNetwerk, in nauw overleg met het Ministerie van Economische Zaken –waar gedragscodes beoordeeld worden. 

2014

Secretariaat Green Deal Tijdelijke Natuur

Deze Green Deal werkte aan het makkelijker maken van Tijdelijke Natuur (zie www.tijdelijkenatuur.nl ) en het oplossen van belangrijke knelpunten. Samen met het InnovatieNetwerk voerde ik het secretariaat, help inhoudelijk bij het oplossen en organiseerde het benodigde proces.

PROCES begeleiding – ervaring

2023

Basisschool de Vallei

Faciliteren gesprek op basis van Deep Democracy tussen ouders en team, in een uiterst gevoelige periode.

2018

Driedaagse workshop WNF Haaien en Roggen

Ontwikkelen en faciliteren van een internationale workshop over behoud en herintroductie van haaien en roggen.

2017-2018

Procesbegeleiding en strategisch advies WNF

Gedurende een aantal maanden het proces gefaciliteerd om de contouren en werkwijze te bepalen voor een internationale en integrale visie op de gehele Noordzee.

2016-2017

Adviseur transities OIM

Het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu is bezig met een verbreding van haar werkveld: van consultatie naar co-creatie. Dit doet het OIM op gebied van de vijf transities in de fysieke leefomgeving: energie, circulaire economie, platteland, kracht van stedelijke regio’s en vastgoed. Ik ondersteun de vijf secretarissen hierbij als facilitator van de co-creatie groepen.

2015

Cultuurverandering in afdeling Natuurmonumenten

Na een interne crisis en veel veranderingen, heeft Natuurmonumenten mij gevraagd om een van de afdelingen te begeleiden. Ze wilden beter samenwerken onderling en met de rest van de organisatie. En er lag een strategische vraag naar een lange termijn agenda. Ik heb de afdeling in een tweedaagse hun eigen samenwerking laten bekijken, en ze geholpen haalbare veranderingen in te zetten. Voor de gewenste lange termijn agenda hebben ze hoofdthema’s benoemd en uitgewerkt. 

2014

Opleidingsmodule houding en gedrag

Samen met theatermaker en haptonoom Joep Olgers een opleidingsmodule georganiseerd voor een nieuwe directie van Ministerie van Infrastructuur en Milieu. We hebben ze laten werken met de effecten van (fysieke) houding en (verbaal en non-verbaal) gedrag op interactie en samenwerking.

2013

Bijeenkomst begeleiden over gedragsbeïnvloeding 

Voor het Ministerie van I en M heb ik een middag begeleid over gedragsbeïnvloeding. In een intensieve en levendige sessie hebben de deelnemers doelen en werkwijze bepaald. Door het intensieve samenwerken zijn de losse deelnemers een groep geworden -een eerste stap voor toekomstige samenwerking.  

2013

WNF-open faciliteren

Opzetten en faciliteren van WNF-open avonden. Het Wereld Natuur Fonds wil met mensen van buiten het WNF nadenken over concrete campagnes en publieksacties. Op een avond gaan 50 mensen samen brainstormen. De uitkomsten en creatieve ideeën gebruikt het WNF in haar plannen. 

2012

Begeleiden ontwerpsessie Oesterdam

Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat willen de Oesterdam in Zeeland versterken op een natuurlijke manier: met zand ervoor. Gelijk goed voor de vogels die op de platen foerageren. Ik heb twee ontwerpsessies begeleid met de inhoudelijke experts waarin de inrichtingsschetsen zijn gemaakt.

2010

Programmadag ontwerpen Ministerie I&M

Voor het programma Bestuur en Regie van DG Water begeleid ik een aantal programmadagen. Doel van de dagen waarin het hele team samen komt, is om duidelijk te krijgen wat ze volgend jaar gaan bereiken. Er zit een grote reorganisatie aan te komen, waarin taken komen en verdwijnen. En er loopt gewoon een heleboel werk door. Wat is het belangrijkst om te doen en hoe zorgen ze dat het gedaan wordt? 

2010

Workshop begeleiden symposium Tijdelijk Anders Bestemmen

Op 23 juni was het symposium Tijdelijk Anders Bestemmen. Ik heb daar twee workshops begeleid over Tijdelijke Natuur. Zie voor foto’s en impressie www.tijdelijkandersbestemmen.nl Het was een mooie dag. 

2009

Teamdag begeleiden

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat vroeg Kaap om te helpen met de vraag ‘hoe functioneert ons team?’. Het team was recent opgericht uit verschillende groepen mensen. Er was behoefte om te kijken hoe het ging. Met veel plezier is de groep aan de gang gegaan. Ze hebben gedeeld hoe iedereen er in zat, en ze hebben oplossingen gevonden voor de problemen. De grootste ergernissen heeft het team succesvol aangepakt.

VERANDER management – ervaring

2017-2020

Programmamanager Implementatie Ede

Het programma Implementatie Omgevingswet heeft de gemeente voorbereid op de grote veranderingen van de Omgevingswet. Zowel de nieuwe instrumenten, de nieuwe werkwijze, als het nieuwe digitale stelsel werden geïmplementeerd. Ik stuurde een kernteam aan dat de veranderingen in de gehele organisatie heeft ingevoerd.

2016

Interim Bureauhoofd Bosgroepen   

Als rechterhand van de directeur van Bosgroep Midden Nederland en Bosgroep Noord-oost Nederland was ik verantwoordelijk voor drie verandertrajecten in ICT, financiële administratie en projectadministratie. Dit deed ik in nauwe samenwerking met de medewerkers van de administratie en de projectleiders.

2015

Cultuurverandering in afdeling Natuurmonumenten

Na een interne crisis en veel veranderingen, heeft Natuurmonumenten mij gevraagd om een van de afdelingen te begeleiden. Ze wilden beter samenwerken onderling en met de rest van de organisatie. En er lag een strategische vraag naar een lange termijn agenda. Ik heb de afdeling in een tweedaagse hun eigen samenwerking laten bekijken, en ze geholpen haalbare veranderingen in te zetten. Voor de gewenste lange termijn agenda hebben ze hoofdthema’s benoemd en uitgewerkt. 

2009

Kwartiermaker Veldakademie

Om een nieuwe generatie natuurontwikkelaars op te leiden is een nieuwe generatie opleidingen nodig. De Veldakademie moet een voorproefje worden. De Veldakademie is mix tussen slim gekozen stages, innovatieve ruimtelijke concepten en de ingewikkelde werkelijkheid van bestuurlijk Nederland. Ik heb samen met Stroming in opdracht van het InnovatieNetwerk gekeken hoe zoiets opgezet kan worden. 

Neem contact op

Wil je graag een volgende stap zetten in het oplossen van een heikel probleem, wil je een verandering inzetten in de organisatie?

Neem contact met me op, dan kijken we samen wat er gedaan kan worden.

6 + 3 =